Nowości i bestsellery PWN
MAłopolski Konkurs Prac Matematycznych

empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 

§ 1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kozy”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Mediacom Sp. z o.o., wydawca czasopisma "Świat Matematyki", z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jeziorowej 27, 51-252 Wrocław, zwany dalej "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Carta Blanca Sp. z o.o., Grupa Wydawnicza PWN, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa , zwane dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem swiatmatematyki.pl w dniach od 17 stycznia 2013  do 28 lutego 2013 roku.
4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3
ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi rozwiązać prawidłowo zadanie konkursowe "Kozy"
2. Oprócz rozwiązania zadania, Uczestnik zobowiązany jest podać swój wiek, imię, nazwisko i adres zamieszkania, a także adres poczty elektoronicznej.
3. Poprzez opublikowanie każdej z wypowiedzi konkursowych w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści każdej z wypowiedzi konkursowych na stronach swiatmatematyki.pl, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.
4. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie. W przypadku gdy liczba zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez jedną osobą będzie większa, wszystkie zostają uznane za nieważne i nie biorą udziału w konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od Laureatów złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków regulaminu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
6. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza 760 PLN brutto laureat jest zobowiązany uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10% wartości nagrody brutto), który zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 4
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu.
2. Spośród uczestników Konkursu, którzy zgłosili się do Konkursu, spełniających warunki określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jury wskaże uczestników, którym zostaną przyznane nagrody określona w § 5 ust. 1a.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.
4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu w terminie do 15 lutego 2013.

§ 5
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są cztery egzemplarze książki "Poker z Pitagorasem. Matmatyka za milion dolarów" autorstwa Marcus du Sautoy.
2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu.
3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu wyłącznie jedną nagrodę.
5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Redakcja "Świata Matematyki", Mediacom Sp. z o.o. ul. Jeziorowa 27, 51-252 Wrocław, z dopiskiem „Kozy” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Mediacom Sp. z o.o.
3. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz treści nadesłanej pracy w publikacjach Organizatora, a także w Internecie.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8

Osoba wygrywająca, jeżeli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, musi być reprezentowana przy wydawaniu nagród przez przedstawicieli ustawowych lub ustanowionych opiekunów prawnych.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom