empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

 

Regulamin sprzedaży czasopisma „Świat Matematyki” 
poprzez stronę internetową
www.swiatmatematyki.pl

Informacje ogólne

1. Wydawcą czasopisma „Świat Matematyki: jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Mediacom Sp. z o.o., ul. Jeziorowa 27, 51-252 Wrocław, NIP: 899-18-15-278, REGON: 001294920, KRS: 0000198389

2. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży czasopisma jest akceptacja niniejszego Regulaminu, stanowiącego jednocześnie oświadczenie woli i tworzącego prawne zobowiązanie między Nabywcą a Wydawcą.

3. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu następuje każdorazowo przy składaniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.

4. Jeżeli Nabywca nie akceptuje w pełni postanowień niniejszego Regulaminu, korzystanie przez nią z internetowego systemu sprzedaży za pośrednictwem strony www.swiatmatematyki.pl nie jest możliwe.

5. Nabywca jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Nabywcy z zawartych w nich zasad.

Oferta

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do zakupu produktów oferowanych na stronie www.swiatmatematyki.pl i pod wszystkimi subdomenami tego adresu.

2. Oferowany produkt to czasopismo matematyczne „Świat Matematyki”: ISSN 1897-7464, ilość stron 40-48, format: ok. A4.

3. Oferowany produkt można kupić w dwóch formach:
a) jako pojedyncze egzemplarze,
b) jako prenumerata – prenumerata obejmuje 5 kolejnych numerów czasopisma (mogą to być zarówno numery, które zostały już opublikowane, jak i te, które mają się dopiero ukazać).

Składanie i realizacja zamówień oraz płatności

1. Umowa sprzedaży między Nabywcą a Wydawcą zostaje zawarta w momencie dokonania przez nabywcę zamówienia oraz uiszczenia należnej opłaty według cennika obowiązującego w momencie składania zamówienia. Za chwilę zapłaty uważa się wpływ należnej kwoty na konto bankowe Wydawcy lub na odpowiednie konto systemu DotPay.

2. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie www.swiatmatematyki.pl podane są w złotych polskich oraz w euro i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.

3. Tylko w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem doliczany jest koszt transportu, którego wysokość również jest podana na stronie internetowej. W przypadku pozostałych przesyłek do ceny nie jest doliczana żadna opłata za dostawę produktu.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów, jednakże nie w trakcie realizacji złożonego zamówienia.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie poprawnego adresu wysyłki czasopisma oraz innych koniecznych do realizacji zamówienia danych osobowych i teleadresowych.

6. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

7. Wydawca dopuszcza trzy formy płatności za złożone zamówienie:
a) przedpłata przelewem na podane na stronie oraz w zamówieniu konto bankowe,
b) zapłata za pobraniem,
c) kartą kredytową lub e-przelewem. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy27.

8. Realizacja zamówienia (wysyłka czasopisma) rozpoczyna się:
a) w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu należnej wpłaty na koncie bankowym Wydawcy w ciągu 1-2 dni roboczych,
b) w przypadku zapłaty za pobraniem - w ciągu 1-2 dni roboczych od otrzymania zamówienia,
c) w przypadku zapłaty kartą kredytową lub e-przelewem - po zaksięgowaniu należnej wpłaty na koncie rozliczeniowym DotPay Wydawcy w ciągu 1-2 dni roboczych.

9. Wydawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy dane podane przy składaniu zamówienia są niekompletne, nieczytelne, niewłaściwe, nie dają się potwierdzić lub budzą wątpliwości co do swej prawdziwości.

10. Na każdorazowe życzenie Nabywcy, Wydawca wystawi fakturę VAT i prześle pocztą tradycyjną pod wskazany adres. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie kompletnych danych potrzebnych w tym celu.

Ochrona danych osobowych

1. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych, podanych przez siebie elektronicznie, w celu realizacji przez firmę umowy sprzedaży. Nabywca ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

2. Nabywca ma zapewnioną pełną ochronę wszystkich danych osobowych, pozyskanych w trakcie składania i realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – wraz z późniejszymi zmianami). Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a ich pozyskanie konieczne jest jedynie dla celów realizacji zamówienia.

Reklamacje i rezygnacja z umowy

1. W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z winy Nabywcy, tj. na przykład w sytuacji nie podania przy składaniu zamówienia adresu wysyłki czasopisma, Nabywca powinien skontaktować się z Wydawcą (biuro@swiatmatematyki.pl. tel. 71 327 96 44, fax. 71 322 15 09) i przedstawić dowód wpłaty za zamówienie.

2. Informacja o przedmiocie składanego zamówienia jest kilkukrotnie wyświetlana przed ostatecznym złożeniem zamówienia. W związku z tym w przypadku, gdy Nabywca podczas składania zamówienia niewłaściwie wskazał produkt, który chce zamówić, nie przysługuje mu prawo do reklamacji, w szczególności w sytuacji, gdy czasopismo już zostało wysłane na wskazany adres.

3. Nabywca ma prawo do rezygnacji z zamówionego produktu, o ile nie został on jeszcze wysłany na wskazany adres i nie została jeszcze uiszczona opłata za zamówienie. W takiej sytuacji Nabywca powinien skontaktować się z Wydawcą (biuro@swiatmatematyki.pl. tel. 71 327 96 44.

4. Nabywcy nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty, jeśli czasopismo zostało już wysłane na wskazany przez niego adres.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy niemożliwiające lub opóźniające  realizację zamówienia (np. nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej).

Postanowienia końcowe

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz do własnej interpretacji postanowień w nim zawartych.

2. Zawartość czasopisma „Świat Matematyki” jest chroniona prawami autorskimi. Czasopisma nie można kopiować bez pisemnej zgody Wydawcy.

3. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. W razie sporów z Nabywcą, sądem właściwym dla ich rozpatrzenia jest sąd powszechny, zgodnie z siedzibą Wydawcy.

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom