SM73 - Historia Matematyki PWN

empik
KPM_01
paypal

przeszukaj serwisSZUKAJ W SERWISIE

      
Regulamin konkursu „Co 10 wygrywa”
(dalej „Regulamin”)

§1.

1. Konkurs „Co 10 wygrywa” organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapitał zakładowy w kwocie 4.250.605 złotych, zwanym dalej „Organizatorem”, we współpracy z Mediacom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jeziorowa 27, 51-252 Wrocław, NIP: 899-18-15-278, REGON: 001294920, KRS: 0000198389,  zwanym dalej „Współorganizatorem”.

2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapitał zakładowy w kwocie 4.250.605 złotych.

§2.

Konkurs będzie prowadzony według zasad określonych niniejszym Regulaminem.

§3.

Konkurs zostanie zorganizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§4.

Czas trwania Konkursu: od 15.09.2012 do 30.11.2012 r.

§5.

1. Do wzięcia udziału w Konkursie uprawniona jest każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego, która nadeśle odpowiedź na zagadkę logiczną następującej treści: „W fabryce czekolady coś poszło nie tak, jak trzeba. Wszystkie tabliczki czekolady znajdujące się na jednej z trzech palet nie ważą po 100 gramów, a po 102 gramy. Nikt nie wie, której z trzech palet to dotyczy. Masz do dyspozycji cyfrową wagę precyzyjną, której jednak wolno ci użyć tylko jeden, jedyny raz. Jak znajdziesz paletę, na której znajdują się ciężkie tabliczki?”, która jest fragmentem książki „Im więcej dziur, tym mniej sera”, która ukaże się nakładem Wydawnictwa we wrześniu 2012 r.

2. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu prawidłowej odpowiedzi na powyższą zagadkę logiczną. Odpowiedź i opis zawierający dane osobowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji) należy przesłać w formie elektronicznej na adres konkurs@swiatmatematyki.pl

3. Konkurs trwa od 15.09.2012 do 30.11.2012 r.

4. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli zgłoszenie zostanie przesłane do dnia 30.11.2012 r. do godziny 23.59. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina rejestracji zapisana w systemie informatycznym obsługującym adres konkurs@swiatmatematyki.pl. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 30.11.2012 r. nie będą rozpatrywane.

5. Jedna osoba może nadesłać jedno zgłoszenie. W przypadku gdy liczba zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez jedną osobą będzie większa, wszystkie zostają uznane za nieważne i nie biorą udziału w konkursie.

§6.

Nagrody: co 10 nadesłana prawidłowa odpowiedź będzie nagradzana książką  o wartości 29.90 zł. Decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń zarejestrowanych przez system informatyczny obsługujący adres konkurs@swiatmatematyki.pl.

§7.

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego, z wyjątkiem pracowników Organizatora, Współorganizatora i członków ich rodzin oraz osób zaangażowanych w organizację Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od Laureatów złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków regulaminu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

§8.

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz sposobu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa będzie się składać z dwóch pracowników Organizatora oraz Współorganizatora.
3. Komisja Konkursowa będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu.
4. Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowość nadesłanych odpowiedzi i na podstawie kolejności zarejestrowanych przez system informatyczny odpowiedzi sporządzi listę Laureatów i przyzna nagrody Konkursowe, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Laureatów Konkursu.
5. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie 07.12.2012 r.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 21.12.2012 r. na stronie internetowej Współorganizatora: www.swiatmatematyki.pl
7. Komisja Konkursowa oceniać będzie nadesłane prace zgodnie z prawidłową odpowiedzią, której brzmienie jest zawarte w książce „Im więcej dziur, tym mniej sera.”

§9.

1. Nagrody  zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora, w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej e-mailem w terminie do trzech tygodni od dnia zakończenia Konkursu.
3. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani wymiana na inną nagrodę.
4. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza 760 PLN brutto laureat jest zobowiązany uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10% wartości nagrody brutto), który zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
5. Każdemu z uczestników Konkursu przysługuje prawo do wygrania tylko jednej nagrody w Konkursie.

§10.

1. Poprzez nadesłanie pracy uczestnik wyraża zgodę:
a) na wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie,
b) na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez Organizatora i Współorganizatora w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu,
c) na opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz treści nadesłanej pracy w publikacjach Organizatora i Współorganizatora, a także w Internecie.
d) na bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i Współorganizatora nadesłanej pracy, według uznania Organizatora i Współorganizatora, podczas ewentualnej reklamy, działań marketingowych lub promocyjnych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa oraz Mediacom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jeziorowa 27, 51-252 Wrocław. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Mediacom Sp. z o.o. dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Wydawnictwo Naukowe PWN i Mediacom Sp. z o.o. informują, iż dane osobowe laureatów Konkursu mogą być opublikowane na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

§11.

Osoba wygrywająca, jeżeli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, musi być reprezentowana przy wydawaniu nagród przez przedstawicieli ustawowych lub ustanowionych opiekunów prawnych.

§12.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, oraz na stronie internetowej Współorganizatora: www.swiatmatematyki.pl

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

§13.

Decyzja Komisji Konkursowej oraz Organizatora podjęte we wszystkich sprawach i na każdym etapie są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.

§14.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

PARTNERZY
alter edukacja
Test IQ
oferty pracy nauczyciel
Piatnik
spinor's


©2004 made and hosted by mediacom